عزیزی ضمن تاکید بر ضرورت عدالت محوری، افزود: با این حال همه ما خواسته یا ناخواسته، با آگاهی یا بدون آگاهی، عدالت را در موضوعات مختلف زیر پا می گذاریم و آن کسی که عدالت را به طور کامل رعایت خواهد کرد منجی عالم بشریت است.
رئیس شورای شهرستان رشت در ادامه تصریح کرد: اینکه برخی همکاران تا ساعات عصر زحمت می کشند و اضافه کار کمتری نسبت به برخی افراد می گیرند که حضور کمتری دارند عادلانه نیست. این موضوعات نیاز به پیگیری جدی تری از سوی شهردار دارد. در برخی سازمان ها و مناطق افرادی هستند که با وجود عدم حضور اضافه کار بیشتری می گیرند. هرچند این افراد معدود هستند اما انگیزه سایر نیروها را می گیرند.
مجید عزیزی با اشاره به بحث سنوات و بیمه، اظهار داشت: وظیفه ما است اگر خلا قانونی یا سوء مدیریتی وجود دارد و یا اگر ظلمی به نیروهای شرکتی می شود پیگیری کنیم.